Reklamačný poriadok

 
1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie a postup pri riešení reklamácií. Týka sa služieb ktoré prevádzka poskytuje spotrebiteľom. 
Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.   
 
2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v prevádzke:
MANIKÚRA - Hotel Bratislava, 1.poschodie, č.dverí 137, Seberíniho 9, Bratislava
Reklamácie vybavuje: (meno, funkcia): Katarína Kadlecová, zodpovedná vedúca - manikérka
PEDIKÚRA - Hotel Bratislava, 1.poschodie, č.dverí 137, Seberíniho 9, Bratislava
Reklamácie vybavuje: (meno, funkcia): Martina Sopúchová, zodpovedná vedúca - pedikérka
 
3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o poskytnutí služby (pokladničný blok). Reklamácie prijímame do 24 hodín od poskytnutej služby.
 
4. Prevádzka poskytujúca starostlivosť o ľudské telo, v tomto prípade manikúru/pedikúru musí mať platné živnostenské oprávnenie.
 
5. Prevádka sa zaväzuje:
- vykonávať svoje služby iba odborne vyškoleným personálom, ktorý vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie
- vykonávať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich ku konkrétnemu pracovnému úkonu s materiálmi a výrobkami k tomu určenými a ktoré neprekročili dobu záruky a podliehajúcimi normám EÚ
 
6. Zákazník je povinný:
- vo vlastnom záujme informovať manikérku/pedikérku na dôležité zdravotné problémy, plánované operácie, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu, trvanlivosť či priebeh vybranej služby. Jedná sa napríklad o cukrovku, ochorenie srdca, ekzém, psoriáza, hormonálne zmeny organizmu, tehotenstvo, 
či ochorenie štítnej žľazy a podobne
 
7. Zákazník je v dostatočnom predstihu informovaný o postupe každého úkonu. Pri gélovej modelácii je zákazník upozornený na možnú reakciu pri 
polymerizácii, kedy môže pociťovať slabé štípanie na prírodnom nechte. Každý zákazník túto reakciu vníma individuálne, doporučuje sa na chvíľu vysunúť 
ruku z UV/LED lampy. 
 
8. Dodržanie správneho technologického postupu sa prejavuje okamžite, najneskôr však do 24 hodín. 
Reklamácia na nedodržanie technologického postupu je možná iba do nasledujúceho dňa od prevedenia tejto služby a to pri osobnej konzultácii so 
zákazníkom a kontrolou prevedenej práce.
 
9. Za správnu manipuláciu a dodržanie doporučených pokynov po 24 hodinách preberá zodpovednosť zákazník. Neskoršia reklamácia nie je možná 
vzhľadom na fakt, že je ťažké preukázať alebo vylúčiť nesprávnu alebo nevhodnú starostlivosť zákazníka.
 
10. Zákazník si vykonanú službu starostlivo prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu služby.
 
11. Pracovník prevádzky si vedie evidenciu o reklamáciách. Každá reklamácia obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie a spôsobe vybavenia 
reklamácie. Originál listu reklamácie sa založí na prevádzke, kópia ostane spotrebiteľovi.
 
 
V Bratislava dňa 01.03.2014