Reklamačný poriadok

 
1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie a postup pri riešení reklamácií. Týka sa služieb ktoré prevádzka poskytuje spotrebiteľom. 
Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.   
 
2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v prevádzke:
MANIKÚRA - Hotel Bratislava, 1.poschodie, č.dverí 137, Seberíniho 9, Bratislava
Reklamácie vybavuje: (meno, funkcia): Katarína Kadlecová, zodpovedná vedúca - manikérka
PEDIKÚRA - Hotel Bratislava, 1.poschodie, č.dverí 137, Seberíniho 9, Bratislava
Reklamácie vybavuje: (meno, funkcia): Martina Sopúchová, zodpovedná vedúca - pedikérka
 
3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o poskytnutí služby (pokladničný blok). Reklamácie prijímame do 24 hodín od poskytnutej služby.
 
4. Prevádzka poskytujúca starostlivosť o ľudské telo, v tomto prípade manikúru/pedikúru musí mať platné živnostenské oprávnenie.
 
5. Prevádka sa zaväzuje:
- vykonávať svoje služby iba odborne vyškoleným personálom, ktorý vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie
- vykonávať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich ku konkrétnemu pracovnému úkonu s materiálmi a výrobkami k tomu určenými a ktoré neprekročili dobu záruky a podliehajúcimi normám EÚ
 
6. Zákazník je povinný:
- vo vlastnom záujme informovať manikérku/pedikérku na dôležité zdravotné problémy, plánované operácie, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu, trvanlivosť či priebeh vybranej služby. Jedná sa napríklad o cukrovku, ochorenie srdca, ekzém, psoriáza, hormonálne zmeny organizmu, tehotenstvo, 
či ochorenie štítnej žľazy a podobne
 
7. Zákazník je v dostatočnom predstihu informovaný o postupe každého úkonu. Pri gélovej modelácii je zákazník upozornený na možnú reakciu pri 
polymerizácii, kedy môže pociťovať slabé štípanie na prírodnom nechte. Každý zákazník túto reakciu vníma individuálne, doporučuje sa na chvíľu vysunúť 
ruku z UV/LED lampy. 
 
8. Dodržanie správneho technologického postupu sa prejavuje okamžite, najneskôr však do 24 hodín. 
Reklamácia na nedodržanie technologického postupu je možná iba do nasledujúceho dňa od prevedenia tejto služby a to pri osobnej konzultácii so 
zákazníkom a kontrolou prevedenej práce.
 
9. Za správnu manipuláciu a dodržanie doporučených pokynov po 24 hodinách preberá zodpovednosť zákazník. Neskoršia reklamácia nie je možná 
vzhľadom na fakt, že je ťažké preukázať alebo vylúčiť nesprávnu alebo nevhodnú starostlivosť zákazníka.
 
10. Zákazník si vykonanú službu starostlivo prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu služby.
 
11. Pracovník prevádzky si vedie evidenciu o reklamáciách. Každá reklamácia obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie a spôsobe vybavenia 
reklamácie. Originál listu reklamácie sa založí na prevádzke, kópia ostane spotrebiteľovi.
 

12. Informácia pre zákazníka o možnosti riešenia sporu prostredníctvom ARS 

(Alternatívne riešenie sporov).

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho 

reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie 

do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov 

(ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. 

Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. 

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú 

zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným 

podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. za pomoci k tomu určenej platformy ec.europa.eu/consumers/odr/ alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu 

č. 1 citovaného zákona. 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu 

svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, 

vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota 

sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne 

do výšky 5 EUR s DPH.

Email kontakt na predávajúceho: info@mani-pedi.eu


 

V Bratislava dňa 01.07.2016