Reklamačný poriadok

 
1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie a postup pri riešení reklamácií. Týka sa služieb ktoré prevádzka poskytuje spotrebiteľom. 
Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.   
 
2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v prevádzke:
MANIKÚRA - Hotel Bratislava, 1.poschodie, č.dverí 137, Seberíniho 9, Bratislava
Reklamácie vybavuje: (meno, funkcia): Katarína Kadlecová, zodpovedná vedúca - manikérka
PEDIKÚRA - Hotel Bratislava, 1.poschodie, č.dverí 137, Seberíniho 9, Bratislava
Reklamácie vybavuje: (meno, funkcia): Martina Sopúchová, zodpovedná vedúca - pedikérka
 
3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o poskytnutí služby (pokladničný blok). Reklamácie prijímame do 24 hodín od poskytnutej služby.
 
4. Reklamácia služieb
 
Povinnosť prevádzky:
- prevádzka poskytujúca starostlivosť o ľudské telo, v tomto prípade manikúru/pedikúru musí mať platné živnostenské oprávnenie
- vykonávať svoje služby iba odborne vyškoleným personálom, ktorý vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie.
- vykonávať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich ku konkrétnemu pracovnému úkonu s materiálmi a výrobkami k tomu určenými a ktoré neprekročili dobu záruky a podliehajúcimi normám EÚ.
 
Povinnosť zákazníka:
- vo vlastnom záujme informovať manikérku/pedikérku na dôležité zdravotné problémy, plánované operácie, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu, trvanlivosť či priebeh úkonov na vybraný druh služby. Jedná sa napríklad o cukrovku, ochorenie srdca, ekzém, psoriáza, hormonálne zmeny organizmu, 
tehotenstvo, či ochorenie štítnej žľazy a podobne.
 
Dodržanie správneho technologického postupu sa prejavuje okamžite, najneskôr však do 24 hodín. 
Reklamácia na nedodržanie technologického postupu je možná iba do nasledujúceho dňa od prevedenia tejto služby a to pri osobnej konzultácii so zákazníkom a kontrolou prevedenej práce.
Za správnu manipuláciu a dodržanie doporučených pokynov po 24 hodinách preberá zodpovednosť zákazník. Neskoršia reklamácia nie je možná vzhľadom na fakt, že je ťažké preukázať alebo vylúčiť nesprávnu alebo nevhodnú starostlivosť zákazníka.
Zákazník si vykonanú službu starostlivo prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu služby.
 
5. Pracovník prevádzky si vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie a spôsobe vybavenia reklamácie. Originál listu reklamácie sa založí na prevádzke, kópia ostane spotrebiteľovi.
 
 
V Bratislava dňa 01.03.2014